Najczęściej zadawane pytania:

 • Ograniczenia dot. ilości znaków we wniosku - Voucher indywidualny.

  Czy ograniczenia dotyczące ilości znaków liczone są z użyciem przycisku "spacja"? Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy” zawiera w opisach pól merytorycznych limity znaków zgodnie z załączonym poniżej dokumentem w wersji pdf. i Word. Przykład: Limi...
 • Tożsamość wersji papierowej i elektronicznej wniosku o udzielenie wsparcia.

  Zgodnie z §10 ust. 7 Regulaminu, jeżeli suma kontrolna określająca wniosek o udzielenie wsparcia na formularzu wniosku o udzielenie wsparcia będzie różna od tej w Generatorze Wniosków, wniosek zostanie uznany za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie. Poprzez sumę kontrolną...
 • Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.

  W jakich warunkach zaprzestanie działalności przez przedsiębiorcę (w szczególności przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) nie stanowi naruszenia zasad trwałości Przedsięwzięcia Badawczego?   W przypadku śmierci Wnioskodawcy, spadkobierca nie wstąpi do umowy...
 • Dzień rozpoczęcia realizacji Przedsięwzięcia Badawczego.

  Co w przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę przedwstępną albo umowę warunkową (np. w której strony umowy określą, że wywoła skutki prawne dopiero w przypadku pozytywnej decyzji o udzieleniu wsparcia Wnioskodawcy) przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia ? Czy dzień ...
 • Wspólność majątkowa w świetle prawidłowości ustalenia statusu MŚP.

  Co Wnioskodawca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) powinien zaznaczyć w polu B.12 wniosku o udzielenie wsparcia, w sytuacji gdy małżonek Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą oraz jest ustanowiona pomiędzy nimi wspólność majątkowa?   W tej sytuacji, ...
 • Jaki kurs Euro zastosować do oszacowania wartości Usługi ?

  Czy w przypadku zakupu Usługi od jednego Wykonawcy, której wartość wynosi 58 000 PLN netto, istnieje wymóg wysłania zapytań ofertowych do minimum 3 oferentów ?   Tak - jeśli oszacowanie wartości zakupu nastąpiło do 31.12.2013 r. Nie- jeśli oszacowanie wartości zakupu nast...
 • Oświadczenia firm partnerskich/powiązanych.

  Jeżeli Wnioskodawca we wniosku o udzielenie wsparcia w polu B.12 zaznaczył, że przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem partnerskim lub przedsiębiorstwem powiązanym to jakie dokumenty należy załączyć do wniosku? Gdzie znaleźć formularz takiego oświadczenia? Dokumentacja k...
 • Okres trwałości Przedsięwzięcia Badawczego.

  Jakie są konsekwencje okresu trwałości Przedsięwzięcia Badawczego dla przedsiębiorcy?   Beneficjent w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zobowiązany jest do utrzymania trwałości projektu. W przypadku Benefi...
 • W jaki sposób udokumentować dane finansowe przedsiębiorcy?

  W jaki sposób mają udokumentować swoje dane finansowe przedsiębiorcy składający wniosek o udzielenie wsparcia w ramach Projektu „Voucher badawczy” w konkursie nr 1, jeśli nie sporządzili jeszcze sprawozdania za rok 2013?   Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumenty fina...
 • Czy każdy przedsiębiorca musi stosować zapytania ofertowe?

  Nie każdy.   Przedsiębiorca jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do udzielania zamówień publicznych w ramach Umowy o udzielenie wsparcia, w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z ww. ustawy. Jeżeli prz...
 • Czy można złożyć wnioski w Biurze Partnera Projektu ?

  Nie.   Wnioski o udzielenie wsparcia składa się do Biura Projektu, które znajduje się przy ul. Gdańskiej 141/3 w Bydgoszczy. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Programu „Voucher badawczy”, Partnerzy odpowiadają za prowadzenie działań promocy...
 • Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

  Czy istnieje możliwość ubiegania o wsparcie w ramach Programu przez przedsiębiorcę, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej?   Przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej nie może ubiegać się o wsparcie w ramach Programu. Aby mieć możl...