Oznaczenie miejsca realizacji Przedsięwzięcia...

Beneficjenci zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących informacji i promocji od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

 

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązuje się do zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, emblematem Unii Europejskiej, herbem województwa kujawsko-pomorskiego oraz logo Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Oznacza to, że oprócz ww. emblematów oznaczenie powinno zawierać także informację, że: "Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013".

 

Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Beneficjentów jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

 Wzór do drukowania - naklejki

 

Logo monochromatyczne

 

Logo kolorowe

 

Prosimy nie zmieniać rozmiaru oznaczeń! Zabronione są działania ingerujące w wygląd znaków i zestawów znaków m. in. takie jak: pozbawianie podstawowej wersji logotypów jakichkolwiek elementów składowych, stosowanie innych kolorów i czcionek niż te wskazane w księgach znaku i dokumentacji herbu, umieszczanie znaków na agresywnym, wielobarwnym tle, zniekształcanie proporcji znaków przez ściąganie i rozciąganie, zmiana proporcji elementów znaków, naruszanie pola ochronnego i podstawowego znaków, nie należy używać skrótów tj. UE, EFRR, NSS. W sytuacji, gdy umieszczenie naklejki lub etykiety o wskazanych rozmiarach jest niemożliwe ze względu na rozmiar oznaczanego przedmiotu, dopuszcza się zmniejszenie jej rozmiaru pod warunkiem zachowania odpowiednich proporcji i czytelności oznaczeń. Nie ma natomiast obowiązku oznaczania materiałów, których rozmiar i technika wykonania uniemożliwiają zachowanie odpowiednich proporcji i czytelności oznaczeń.