Warunki wypłaty wsparcia – Konkurs nr 2,4

Warunki wypłaty wsparcia – informacja dla Beneficjentów konkursu nr 2, 4

Kolejność działań:

1.Zakończenie rzeczowe Przedsięwzięcia Badawczego. Jest to data:
a. wykonania pełnego zakresu rzeczowego realizowanego Przedsięwzięcia Badawczego zgodnie z umową o udzielenie wsparcia, wnioskiem o płatność oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, co oznacza zrealizowanie wszystkich etapów realizacji Przedsięwzięcia Badawczego w ramach Programu „Voucher badawczy”,
b. udokumentowania wykonania Usługi/Usług poprzez złożenie dokumentu księgowego potwierdzającego ich wykonanie oraz raportu z wykonania Usługi.
W przypadku, gdy Przedsięwzięcie Badawcze jest realizowane przez więcej niż jednego Wykonawcę do wniosku o płatność Beneficjent dołącza tyle raportów z wykonania usługi, ilu wykonawców wskazano w polu C.1 wniosku o udzielenie wsparcia. Np. jeśli w polu C.1 wniosku wskazano dwóch Wykonawców – Beneficjent dołącza dwa raporty (w oryginale), po jednym od każdej z jednostek naukowych zaangażowanych w Przedsięwzięcie Badawcze.

 

2. Zakończenie finansowe Przedsięwzięcia Badawczego. Jest to data zrealizowania pełnego zakresu finansowego Przedsięwzięcia Badawczego, co oznacza zrealizowanie przez Beneficjenta wszystkich płatności w ramach Programu „Voucher badawczy”, tj. poniesienie wszystkich wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Programu „Voucher badawczy”.

 

W przypadku, gdy Wykonawca wystawia fakturę na jednego z Parterów, który następnie obciąża kosztami pozostałych Partnerów, należy załączyć wszystkie faktury oraz dokumenty potwierdzające płatności pomiędzy Partnerami dotyczące Przedsięwzięcia Badawczego.

 

W przypadku, gdy Partner refakturuje koszty na pozostałych partnerów, należy pamiętać aby data wykonania usługi (data sprzedaży) na refakturze była tożsama z datą wykonania usługi (datą sprzedaży) na fakturze pierwotnej (wystawionej przez jednostkę naukową).

 

W przypadku, gdy Partner refakturuje koszty na pozostałych partnerów zakończeniem finansowym Przedsięwzięcia Badawczego jest data poniesienia płatności przez ostatnią ze stron.

 

W przypadku, gdy Wykonawca wystawia fakturę osobno na każdego Partnera (zgodnie z udziałem w finansowaniu Przedsięwzięcia Badawczego przez poszczególnych partnerów) zakończeniem finansowym Przedsięwzięcia Badawczego jest data poniesienia płatności przez ostatnią ze stron.

 

Uwaga! §2 ust. 3 Umowy o udzielenie wsparcia określa termin (dd-mm-rrrr) zakończenia realizacji Usługi/Usług tj. wykonanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego.

3. Złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej, zgodnie z formatem określonym w Załączniku nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami (§7 ust. 1 Umowy o udzielenie wsparcia) do Biura Projektu.

 

Uwaga! §2 ust. 7 Umowy o udzielenie wsparcia określa termin (dd-mm-rrrr) złożenia w Biurze Projektu wniosku o płatność wraz z załącznikami.

Przykład nr 1 :
Zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy o udzielenie wsparcia zakończenie Realizacji Usługi/Usług tj. wykonanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego nastąpi do dnia 31.07.2015r. Zatem do tego dnia Beneficjent:
a) Otrzymał i zatwierdził raport Wykonawcy z wykonanej Usługi/Usług,
b) Otrzymał od Wykonawcy dokument księgowy potwierdzający wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia Badawczego np. fakturę VAT
c) Dokonał płatności kosztów nie objętych wsparciem oraz pozyskał dokument potwierdzający dokonanie płatności - poniesienie wkładu własnego Beneficjenta (m.in. oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych).

Zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia termin złożenia w Biurze Projektu dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 upływa w dniu 14.08.2014r. (10 dni roboczych od dnia zakończenia rzeczowego realizacji Przedsięwzięcia Badawczego oraz poniesienia wkładu własnego Beneficjenta). Do tego dnia Beneficjent wypełnia wniosek o płatność, przygotowuje komplet wymaganych załączników, a potem składa ww. dokumenty w Biurze Projektu.

WAŻNE:
W sytuacji, gdy Usługa badawcza zostanie wykonana wcześniej, niż planowany termin jej zakończenia wynikający z Umowy o świadczenie Usługi badawczej oraz umowy udzielenie wsparcia, należy pamiętać, że Beneficjent ma obowiązek złożyć wniosek o płatność w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia zakończenia rzeczowego realizacji Przedsięwzięcia Badawczego oraz poniesienia wkładu własnego Beneficjenta (zgodnie z §3 ust. 4 Umowy o udzielenie wsparcia).

Przykład nr 2:
- zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia zakończenie Realizacji Usługi/Usług tj. wykonanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z umową nastąpi do dnia 30.06.2015r.,
- Beneficjent otrzymał i zatwierdził raport z wykonanej usługi w dniu 22.06.2015r.,
- Beneficjent otrzymał od Wykonawcy fakturę VAT w dniu 23.06.2015r.,
- Beneficjent poniósł wkład własny ( np. podatek VAT) w formie przelewu bankowego w dniu 24.06.2015r.,
Zgodnie z powyższym, termin złożenia w Biurze Projektu dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 umowy o udzielenie wsparcia upływa 08.07.2015r. (10 dni roboczych od dnia zakończenia rzeczowego realizacji Przedsięwzięcia Badawczego oraz poniesienia wkładu własnego Beneficjenta).

Przykład nr 3:

- zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia zakończenie Realizacji Usługi/Usług tj. wykonanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego zgodnie z umową nastąpi do dnia 30.06.2015r.,
- Beneficjent otrzymał i zatwierdził raport z wykonanej usługi w dniu 22.06.2015r.,
- Beneficjent otrzymał od Wykonawcy fakturę VAT wystawioną w dniu 23.06.2015r.,
- Beneficjent nie ponosił wkładu własnego ( podatek VAT kwalifikowany),
Zgodnie z powyższym, termin złożenia w Biurze Projektu dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 upływa 07.07.2015r. ( w związku z tym, że Beneficjent nie ponosił wkładu własnego, termin 10 dni roboczych liczy się od dnia wystawienia faktury VAT).

Uwaga! W sytuacji, gdy istnieje zagrożenie niezakończenia realizacji Przedsięwzięcia Badawczego w terminie wskazanym w umowie o udzielenie wsparcia, prosimy o kontakt z Realizatorem Projektu.
 

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ - Instrukcja wypełniania

RAPORT Z WYKONANEJ USŁUGI - Instrukcja wypełniania