Oświadczenia firm partnerskich/powiązanych - ...

Jeżeli Wnioskodawca we wniosku o udzielenie wsparcia w polu B.2.1.12,B.2.2.12, B.2.3.12 (wniosek duplikuje pola do uzupełnienia w ilości zgodnej z deklaracją w polu B.1) zaznaczył, że przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem partnerskim lub przedsiębiorstwem powiązanym to jakie dokumenty należy załączyć do wniosku? Gdzie znaleźć formularz takiego oświadczenia?


Dokumentacja konkursowa Projektu nie przewiduje wzoru takiego oświadczenia. Poniżej przedstawiono przykłady treści oświadczeń przedsiębiorstw partnerskich lub przedsiębiorstw powiązanych:

 

»Oświadczam, że firma …………. (nazwa firmy partnerskiej/ nazwa firmy powiązanej) nie otrzymała pomocy publicznej do dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia przez firmę (nazwa Wnioskodawcy) w ramach Projektu „Voucher badawczy”. Oświadczam także, że firma nie otrzymała pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, niezbędnych do udzielenia pomocy z zachowaniem warunku określonego w art. 2 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 do dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.


W związku z ubieganiem się o wsparcie w ramach Projektu „Voucher Badawczy” oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu:


……………………………………………………………………………………….…………
(nazwa firmy partnerskiej /nazwa firmy powiązanej)

a) spełnia wymogi odnoszące się do przedsiębiorstwa (wybrać 1 opcję z 3):
- samodzielnego (niezależnego)
- partnerskiego
- powiązanego
b) spełnia kryteria wynikające załącznika nr I do z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu pozwalające zaliczyć je do kategorii MŚP (wybrać 1 opcję z 3):
- Mikroprzedsiębiorstwa
- Małego przedsiębiorstwa
- Średniego przedsiębiorstwa.


........................................
Data i podpis
(firmy partnerskiej/ firmy powiązanej)

 

......................................
pieczątka firmowa
(firmy partnerskiej/ firmy powiązanej)

 

 

»W związku z ubieganiem się przez przedsiębiorstwo o wsparcie w ramach Projektu „Voucher badawczy” oświadczam, że (nazwa firmy partnerskiej/ /nazwa firmy powiązanej) otrzymał(a) pomoc de minimis w wysokości:
W roku 2012: 0,00 PLN
W roku 2013: 25 000,00 PLN
W roku 2014: 0,00 PLN
Ponadto oświadczam, że firma nie otrzymała pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, niezbędnych do udzielenia pomocy z zachowaniem warunku określonego w art. 2 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.


W związku z ubieganiem się o wsparcie w ramach Projektu „Voucher Badawczy” oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu:


……………………………………………………………………………………….…………
(nazwa firmy partnerskiej /nazwa firmy powiązanej)

a) spełnia wymogi odnoszące się do przedsiębiorstwa (wybrać 1 opcję z 3):
- samodzielnego (niezależnego)
- partnerskiego
- powiązanego
b) spełnia kryteria wynikające załącznika nr I do z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu pozwalające zaliczyć je do kategorii MŚP (wybrać 1 opcję z 3):
- Mikroprzedsiębiorstwa
- Małego przedsiębiorstwa
- Średniego przedsiębiorstwa.


........................................
Data i podpis
(firmy partnerskiej / firmy powiązanej)

 

......................................
pieczątka firmowa
(firmy partnerskiej / firmy powiązanej)