Procedura odwoławcza wniosków o udzielenie ws...

Procedura odwoławcza zgodnie z § 14 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu Voucher Badawczy.

 

1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach Programu jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wnioskodawca, którego wniosek zostanie oceniony negatywnie, uprawniony jest do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania w tej sprawie informacji z Biura Projektu.
3. Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez danego Wnioskodawcę nie wstrzymuje procedury udzielania wsparcia dla pozostałych Wnioskodawców uczestniczących w konkursie.
4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy to pisemne wystąpienie Wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny wniosku w zakresie:
a. zgodności dokonanej oceny z kryteriami oceny formalnej wniosków,
b. zgodności dokonanej oceny merytorycznej z kryteriami oceny merytorycznej wniosków,
c. naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
5. W przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złożonego za pośrednictwem poczty - liczy się data nadania u operatora publicznego. W przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złożonego osobiście, liczy się data wpływu do siedziby Biura Projektu (analogicznie pocztą kurierską). Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać:
a. Nazwę i adres siedziby podmiotu składającego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (tożsame za wskazanym we wniosku o udzielenie wsparcia),
b. Numer wniosku o udzielenie wsparcia,
c. Wskazane przyczyny/przyczyn złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno odnosić się do konkretnych wskazanych w piśmie kryteriów oceny.
d. Wniosek o ponowną ocenę złożonej dokumentacji.
6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wnioskodawcy.
7. Jeżeli złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie spełni podanych w punkcie 5 i 6 warunków formalnych, nie będzie podlegał rozpatrzeniu, o czym Realizator Projektu niezwłocznie poinformuje Wnioskodawcę.
8. Termin na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy należy uznać za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wpłynął do Biura Projektu.
9. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie rozstrzygany przez Realizatora Projektu.
10. Realizator Projektu przeprowadza ponowną ocenę wniosku o udzielenie wsparcia w terminie 15 dni roboczych od momentu wpłynięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Biura Projektu.
11. W przypadku ponownej oceny formalnej, oceny wniosku o udzielenie wsparcia dokonuje 2 pracowników Biura Projektu , przy czym nie mogą to być ci sami oceniający, którzy dokonali pierwszej oceny wniosku. Dokonanie ponownej oceny wniosku następuje tylko w ramach kryteriów wskazanych z odpowiednim uzasadnieniem przez Wnioskodawcę we wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy.
12. w przypadku ponownej oceny merytorycznej, oceny wniosku o udzielenie wsparcia dokonuje 2 ekspertów KOW, przy czym nie mogą to być ci sami oceniający, którzy dokonali pierwszej oceny wniosku. Dokonanie ponownej oceny wniosku następuje tylko w ramach kryteriów wskazanych z odpowiednim uzasadnieniem przez Wnioskodawcę we wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy.
13. Biuro Projektu obowiązkowo, każdorazowo pisemnie poinformuje Wnioskodawcę o wynikach ponownej oceny wniosku o udzielenie wsparcia. Ponowna ocena jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze.
14. Nie podlega rozpatrzeniu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został złożony:
a. przez nieuprawnioną osobę;
b. po terminie;
c. w sposób sprzeczny z pouczeniem;
d. do niewłaściwej instytucji.
15. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w punkcie 14 Biuro Projektu niezwłocznie informuje Wnioskodawcę składającego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o przyczynach pozostawienia go bez rozpatrzenia.
16. Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wycofania złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
17. Wycofanie powinno nastąpić na pisemny wniosek Wnioskodawcy złożony do Biura Projektu.
18. Wnioskodawca może wycofać złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przed:
a. upływem terminu do jego rozpatrzenia;
b. otrzymaniem rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli wydanie rozstrzygnięcia nastąpi przed upływem terminu przewidzianego dla jego rozpatrzenia.