Jakie dokumenty wchodzą w skład sprawozdania ...

Zgodnie z § 10 ust. 8 lit. e Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu Voucher Badawczy Wnioskodawca załącza do wniosku kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeśli Wnioskodawca jest zobowiązany do ich sporządzania, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ].
 

Zgodnie z § 45 ww. ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:
1) bilansu;
2) rachunku zysków i strat;
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz opcjonalnie, w zależności od tego, czy jednostka ma obowiązek sporządzania, również zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

 

Przed złożeniem ww. dokumentacji finansowej do Biura Projektu, prosimy o konsultację jej kompletności i zawartości merytorycznej z osobą odpowiedzialną za sprawy finansowo-księgowe Wnioskodawcy.