Jak prawidłowo wypełnić pole B.13 wniosku o u...

Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w 2013 roku i na moment złożenia wniosku nie ma zatwierdzonego roku obrotowego. Pomimo tego, nie może wskazać w polu T-1 (2013 rok) wartości „0.00” albo „nie dotyczy”. Wnioskodawca powinien wskazać w ww. polu wartość zatrudnienia obliczoną zgodnie z wyjaśnieniem do pola B.13 zawartym w Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia.