Ewaluacja Projektu

Raport końcowy dotyczący ewaluacji projektu „Voucher badawczy” zawiera ocenę efektów zrealizowanego tu wsparcia oraz rekomendacje dotyczące zaspokojenia potrzeb rozwojowych MŚP w regionie kujawsko-pomorskim. Raport powstał w oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 110 beneficjentów projektu „Voucher badawczy”. Objęliśmy nim beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach vouchera badawczego indywidualnego oraz kooperacyjnego. Wykorzystana tu została również opinia innych przedsiębiorców, naukowców i reprezentantów instytucji otoczenia biznesu wynikająca z przeprowadzonych wywiadów indywidualnych i zogniskowanych wywiadów grupowych.

Przeprowadzone badania ewaluacyjne pokazało, że cel projektu został w pełni zrealizowany. Potwierdzają to również osiągnięte wartości wskaźników Projektu dotyczące ilości wspartych przedsiębiorców, jak i ilości przyznanych Voucherów badawczych indywidualnych, które zostały wyraźnie przekroczone. Projekt został bardzo wysoko oceniony, zarówno przez beneficjentów, jak i środowisko naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu. Oznacza to, że formuła Vouchera badawczego została dopasowana do potrzeb środowiska gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego i jest szansą na wywołanie pozytywnych zmian w jego gospodarce.

Raport „Ewaluacja projektu Voucher badawczy”

Skrócony opis rekomendacji wynikających z raportu:

Przestrzenne rozlokowanie beneficjentów Projektu

Należy dążyć do rozwinięcia relacji przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym w powiatach w całym regionie kujawsko-pomorskim. Dlatego ważne jest ciągłe wzmacnianie bezpośredniego kanału komunikacyjnego w powiatach o niskim udziale przedsiębiorców innowacyjnych.

Kanały komunikacyjne

W realizacji kolejnych projektów, których celem będzie podniesienie poziomu współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi oraz rozwój ich działalności innowacyjnej, należy uwzględnić bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą jako podstawowy kanał komunikacyjny.

Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi

W perspektywie finansowej 2014-2020 należy położyć szczególny nacisk na realizację programów zachęcających przedsiębiorców do pierwszego kontaktu z jednostką naukową. Ponadto rekomenduje się wprowadzenie systemowego wsparcia dla przedsiębiorców dotyczącego wprowadzania innowacji. Konieczne jest zapewnienie im szerokiego dostępu do wysokiej jakości usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Instytucje zrzeszające przedsiębiorców

Należy wspierać działania sieciujące, które wzmocnią ofertę usługową instytucji zrzeszających przedsiębiorców. Konieczne jest włączenie tychże instytucji do inicjatyw mających na celu stymulowanie współpracy nauki i biznesu.

Rodzaj i zakres wsparcia

Dla przyszłych programów wspierających działalność innowacyjną firm rekomenduje się zwiększenie ilości działań objętych dotacjami, a zmniejszenie wsparcia w postaci instrumentów finansowych zwrotnych. Obok opracowania innowacji produktowych i procesowych, dotacjami powinno być objęte także przygotowanie firmy do wprowadzenia innowacji marketingowych i organizacyjnych.

Voucher badawczy kooperacyjny

Należy uwzględnić formę wsparcia typu Voucher badawczy kooperacyjnego podczas opracowywania założeń programów wsparcia w zakresie zwiększania współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami z sektora MŚP.

Okres realizacji przedsięwzięć badawczych

Należy wprowadzić mechanizmy pozwalające dostosować okres realizacji przedsięwzięć badawczych do ich specyfiki. Mając na uwadze, iż w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przewiduje się udzielanie wsparcia przedsiębiorcom również w ramach projektów grantowych, należy mieć na uwadze zapewnienie ich realizatorom możliwości elastycznego podejścia do uzgadniania z przedsiębiorcami okresu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych adekwatnego do ich zakresu rzeczowego.

Czas oceny wniosków o udzielenie wsparcia

Istotne jest wprowadzenie mechanizmów i rozwiązań organizacyjnych umożliwiających sprawniejsze (szybsze) dokonywanie oceny wniosków o udzielenie wsparcia. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku konkursów, w których wpływają wnioski od dużej ilości przedsiębiorców. Ponadto istotne jest wdrożenie działań usprawniających i skracających czas weryfikacji wniosków o płatność przedstawianych przez realizatora projektu.