Dokumenty KONKURS nr 2

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wprowadziliśmy nową formę prezentacji dokumentacji konkursowej w zwartej formie, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi  zakładkami strony Projektu. Mamy nadzieję, że poniższa forma prezentacji dokumentacji będzie stanowiła udogodnienie dla wszystkich przedsiębiorców aplikujących w Programie "Voucher badawczy".

Dokumenty do pobrania dla Przedsiębiorców aplikujących w Konkursie nr 2

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „VOUCHER BADAWCZY”

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW W PROJEKCIE "VOUCHER BADAWCZY"

PRZEWODNIK PO KRYTERIACH OCENY WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "VOUCHER BADAWCZY"

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA (VOUCHER BADAWCZY KOOPERACYJNY)

 

Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami

Wzór wniosku udostępniony dla przedsiębiorców w wersji edytowalej (Word) do przygotowania wersji roboczej wniosku. Nie jest to dokument uprawniający do  udzielenia wsparcia.  

Wniosek o udzielenie wsparcia należy wypełnić w Generatorze wniosków dostępnym w zakładce Generator Wniosków.

Więcej informacji na temat Wniosku o udzielenie wsparcia w Regulaminie.

 Proces złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia obejmuje kolejno dwie obowiązkowe czynności (pominięcie którejkolwiek z tych czynności oznacza uznanie wniosku za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie) tj.:

złożenie (zarejestrowanie) Wniosku o udzielenie wsparcia po jego wypełnieniu i zablokowaniu w Generatorze Wniosków

oraz

formalne potwierdzenie złożenia wniosku poprzez złożenie go wraz z załącznikami w formie papierowej do Biura Projektu w ciągu 5 dni roboczych po zarejestrowaniu wniosku w Generatorze Wniosków w godzinach pracy Biura Projektu, tj. 8.00 – 16.00.

Miejscem składania wniosków o udzielenie wsparcia jest Biuro Projektu przy ul. Gdańskiej 141 lok. 3 w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-022.

 

Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami (wersja do wydruku z tonerem czarnym)

KOOPERACYJNY WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „VOUCHER BADAWCZY” - WZÓR

Oświadczenie o zakresie wspólności majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej przez współmałżonka

Instrukcja wypełniania pól wyboru w Oświadczeniu o zakresie wspólności majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej przez współmałżonka

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Instrukcja wypełniania formularza informacji oraz Instrukcja wypełniania części D w formularzu informacji dostępne w wersji do wydruku z tonerem kolorowym)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W RAMACH PROJEKTU „VOUCHER BADAWCZY”

Instrukcja wypełniania pól wyboru w OŚWIADCZENIU WYKONAWCY W RAMACH PROJEKTU"VOUCHER BADAWCZY"

Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami (wersja do wydruku z tonerem kolorowym)

KOOPERACYJNY WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „VOUCHER BADAWCZY" - WZÓR

Oświadczenie o zakresie wspólności majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej przez współmałżonka

Instrukcja wypełniania pól wyboru w Oświadczeniu o zakresie wspólności majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej przez współmałżonka

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełniania formularza informacji

Instrukcja wypełniania części D w formularzu informacji

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W RAMACH PROJEKTU „VOUCHER BADAWCZY”

Instrukcja wypełniania pól wyboru w OŚWIADCZENIU WYKONAWCY W RAMACH PROJEKTU"VOUCHER BADAWCZY"

 Umowa o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU „VOUCHER BADAWCZY” VOUCHER BADAWCZY KOOPERACYJNY

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROJEKTU „VOUCHER BADAWCZY” (VOUCHER BADAWCZY KOOPERACYJNY)

RAPORT Z WYKONANEJ USŁUGI DOTYCZĄCEJ OPRACOWANIA INNOWACJI PRODUKTOWEJ I/LUB PROCESOWEJ W RAMACH PROJEKTU „VOUCHER BADAWCZY” (VOUCHER BADAWCZY KOOPERACYJNY)

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT

WZÓR WEKSLA "IN BLANCO"

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA "IN BLANCO” dla osób prawnych

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA „IN BLANCO” dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych, a w przypadku spółek komandytowych – wspólników - komplementariuszy

Dodatkowe dokumenty

Nowa definicja MŚP - Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia

Podręcznik Oslo Zasady Gromadzenia i Interpretacji Danych dotyczących Innowacji.

Oświadczenia firm partnerskich/powiązanych