O Projekcie

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Realizatorem Projektu jest ''Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców.  

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu współpracy firm z sektora MŚP z jednostkami naukowymi w województwie kujawsko-pomorskim.

Formy wsparcia:

- voucher badawczy indywidualny na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową, wsparcie do 40 000 zł, intensywność do 100%,

- voucher badawczy indywidualny na kontynuację współpracy, wsparcie do 80 000 zł, intensywność do 80%,

- voucher badawczy kooperacyjny, wsparcie do 400 000 zł, intensywność do 90%.

Wsparcie w postaci vouchera - bezzwrotnej dotacji - jest przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowych lub ulepszonych produktów (w tym usług) lub procesów w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie może dotyczyć zakupu usług: w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz w zakresie badania wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi.
Voucher będzie uprawniał MŚP do wykupienia w jednostce naukowej usługi badawczo-rozwojowej o określonej wartości. Program nie dotyczy wsparcia projektów celowych, w których znajduje się również część wdrożeniowa opracowanego rozwiązania.

Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu następujących Usług:
a) w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615]:
b) w zakresie badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi - tylko w przypadku opracowania przez Wnioskodawcę innowacji produktowej (kwalifikowane będą wyłącznie badania dotyczące modelu/prototypu nowego wyrobu).

Wykonawcą Usługi/Usług wskazanych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia Badawczego może być jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, wymieniona w art. 2 pkt. 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615] tj.:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk [Dz. U. Nr 96, poz. 619],
c) instytuty badawcze,
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polską Akademię Umiejętności.